top of page
banner_splunk-03.jpg
Vendor_Logo_V_Splunk_wh.png

​球隊數據分析

球隊數據等級雷達圖

Splunk radar chart.png

​球隊數據等級表

(通過所收集數據,再轉化為等級)

隊伍
控球率
射門
中框率
撲救率
攔截
角球
ASL
3
2.3
4.3
3.7
2.7
2.3
China Telecom
3.7
3.3
4.7
3.7
3.3
2.3
CMHK
2.5
2.5
2.5
5
2
2
edvance
4
3.6
4.6
4.6
2
3.6
Expert Systems
3.6
3.4
4
4
2.2
1.8
FBHK
4
3
4.7
3.7
2
2.3
HGC Macroview
2.7
1.7
5
4
1.7
2
HKBN
3.3
2.5
4.8
3.5
2.3
1.8
HKT
3.8
3.5
4.3
4.3
2.3
2.7
PCCW Solutions
4.2
3
4.8
4.8
2.3
2.8
Superhub
2.3
2.3
4
5
1.7
1.7

* 數據截至12月21日球賽

Vendor_Logo_V_Splunk_wh.png

​Powered by:

「猜猜誰是冠軍」
投票結果

20220830_voting result.jpg

​*投票活動已於8月29日結束

Poll
bottom of page